|Read Ebook Û Santhana: putopis Á eBook or Kindle ePUB free

|Read Ebook ã Santhana: putopis ⚡ Ova, na momente avanturisti ki putopisna a ponegdje filozofski dokumentarna, knjiga Santhana avantura je kroz misao i nemisao Radnja po inje u jednom zagreba kom restoranu pa preko Istambula do Afganistana nastavlja se na ju nim morima gdje autor sudjeluje u osposobljavanju potonule jahte i jedri tisu e kilometara da bi do ao do zadnjeg raja , otoka Mauricijusa سه قطعه نمایشی na momente avanturisti ki putopisna a ponegdje filozofski dokumentarna A Concise History Of The Stanley Hotel knjiga Santhana avantura je kroz misao i nemisao Radnja po inje u jednom zagreba kom restoranu pa preko Istambula do Afganistana nastavlja se na ju nim morima gdje autor sudjeluje u osposobljavanju potonule jahte i jedri tisu e kilometara da bi do ao do zadnjeg raja The Best Planned City in the World: Olmsted, Vaux, and the Buffalo Park System otoka Mauricijusa UVODNA NAPOMENA Ovaj sam osvrt odlu io napisati u specifi nom klju u i u malo neobi nom obliku Htio bih da on bude ne to kao poruka poslana nekom budu em Mateju, koji e ga mo i pro itati za mjesec dva tri, godinu ili nekoliko godina i do ivjeti ovaj trenutak u kojemu sada pi em Isto tako, htio bih da zvu i kao da se jedan makar malo stariji Matej, ustvari prisje a jednog razdoblja Odatle izrazito retrospektivni ton.U to sam vrijeme ivio sa svojim brati em, na devetom katu stare socijalis UVODNA NAPOMENA Ovaj sam osvrt odlu io napisati u specifi nom klju u i u malo neobi nom obliku Htio bih da on bude ne to kao poruka poslana nekom budu em Mateju, koji e ga mo i pro itati za mjesec dva tri, godinu ili nekoliko godina i do ivjeti ovaj trenutak u kojemu sada pi em Isto tako, htio bih da zvu i kao da se jedan makar malo stariji Matej, ustvari prisje a jednog razdoblja Odatle izrazito retrospektivni ton.U to sam vrijeme ivio sa svojim brati em, na devetom katu stare socijalisti ke zgrade smje tene na Radni koj ulici, u Zagrebu Nije to, ustvari, bio moj pravi brati , nego brati moje mame ali recimo da je meni iz posve tehni kih razloga bilo prihvatljivo nazivati ga brati em On je radio u blizini stana, kao animator na dje jim predstavama, ekaju i da zapali u ljetnu sezonu do Dubrovnika Ja sam studirao i cijelu tu godinu imao problema sa smje tajem i stanovima Ba me je zato i pristao primiti na neko vrijeme, odnosno prije nego to ode naraditi Dobro smo se slagali.Moji su dani uglavnom bili mje avina predavanja na koja sam odlazio manje vi e redovito i nala enja sa dvoje troje prijatelja po nekim uvu enim zagreba kim kafi ima u kojima smo pretresali fenomenologiju i marksizam, dolaze i uvijek iznova do zaklju ka da Marxova misao, iako sna an i mo an korektiv i vrelo inspiracije i danas, nu no u svojem profano teolo kom zahvatu ostaje bezsadr ajna premje taju i eshatologiju u ovaj svijet, to se ponajvi e i pokazalo raspadom socijalisti kih eksperimenata Ostalo vrijeme sam provodio mahom itaju i sve to bi mi do lo pod ruku od raznih komparativnih studija iz religiologije to mi je bio drugi predmet na faksu, uz filozofiju , pa sve do Paula Celana ili Roberta Gravesa Kad mi je bilo lijeno sko iti do studentske menze trknuo bih do Konzuma preko puta zgrade po ri oto sa piletinom i povr em To je nekako hrana koja je obilje ila to razdoblje i njezin miris je neraskidivo povezan sa sje anjem na te dane.U svakom slu aju, esto sam bio razdiran onom egzistencijalnom tjeskobom, za koju mladi ljudi esto misle da je svojstvena samo njima dok ne shvate da ona predstavlja ne to kao temeljno agregatno stanje ljudskog bivstvovanja No, hrpom malenih radosti projektirao sam a i svi moji prijatelji neki smisao poku avaju i barem ne to izgraditi iz svojeg ivota I posljednje, ali nikako ne najmanje va no bio sam lu a ki zaljubljen u jednu predivnu djevojku sa mojeg faksa Imala je kosu boje karamele, nevjerojatno iskren pristup ljudima, neiskvaren u svojoj jednostavnosti, simpati nu naviku da joj lice lagano porumeni kad joj je neugodno i za razliku od ve ine cura koje sam upoznavao otkad sam oti ao na faks, ostavljala je dojam osobe koja je svjesna da ne to tra i i koja nije samo na proputovanju kroz studij filozofije bez sposobnosti da na trebane sadr aje pove e u koherentnu cjelinu i ugradi ih u svoj sustav mi ljenja Pjesma po imenu Tomorrow , U2 a, sa njihove plo e October , sa dominantnom irskom folk temom u pozadini, nekako je postala njezina pjesma i svako moje razmi ljanje o njoj zavr i se u naru ju Bonovog glasa koji kao da izri e jo jednu dijagnozu vremena, stoje i pod obla nim nebom na dublinskim dokovima i i ekuje kraj svijeta kakvog poznajemo.Nekako u okviru svega napisanog, brati mi je u jednom razgovoru spomenuo kako je Santhana , Borne Bebeka, najbolji putopis koji je on ikada pro itao Budu i da sam znao da ita jako puno, a osobito putopise, te kako je i sam putovao uspio me zaintrigirati Na svojim je pute estvijama pro ao Kinu, Tursku, te jednu balkansku turu cestom Srbija, Bugarska, Makedonija i Gr ka to je bio dovoljan razlog da se porazmisli o njegovoj preporuci.Za Bebeka sam znao ponajprije kao su autora tako er kultnog putopisa U potrazi za staklenim gradom , napisanog zajedno sa eljkom Malnarom, koji je ina e meni bio najdra i putopis dotada I tako sam u najcrnjim dubinama arhiva knji nice Bo idara Ad ije u Zagrebu uspio iskopati jedan primjerak Santhane iz 1979Zapadnja ka opsjednutost isto nja kim duhovnim konceptima, meni osobno je vrlo zanimljiva Kao religiologu koji ozbiljno i sistemati no pristupa tim sadr ajima, esto mi je smije no vidjeti banalizirane zapadnja ke instant pristupe bogatoj azijskoj riznici koji uklju uju krivotvorenje svega od yoge do zena S druge strane, takav nemaran i barbarski pristup esto me i ljuti Kod Bebeka se toga ne e na i Nije on izbjegao vremenu u kojem pi e iako je kraj sedamdesetih, jo uvijek postoje horde zaka njelih hipija koje u Indiji gledaju egzoti nu destinaciju povezanu sa terminima poput samospoznaje i samootkrivenja no Bebek se dokazuje kao dijete vremena daleko inteligentnije od krda Pristupaju i svemu sa zdravom europskom dozom cinizma i sarkazma ali opet otvoreno i sa interesom i uva avanjem Najbolje se to ogleda u njegovom kratkom boravku u a ramu u Puriju, koji je smje ten na sam kraj knjige To iskustvo, figurativno, iscrtava njegovu duhovnu kartu On ostaje dosljedan Europljanin koji izme u pasivizirane izolacije u potrazi za duhovnim vrhuncima bira ivot i kretanje ne odri u i kontemplativnoj dimenziji njezinu vrijednost A to je mo da najvi e to Zapadnjak u susretu sa intenzitetom Indije i mo e.Isto tako, Bebek, a kasnije i Malnar bili su mo da posljednji od velikih arhetipskih putnika, bez pozerstva i la ne dubine kojekakvih Rostuhara i drugih suvremenih putopisaca koji danas na ra un unutarnje podijeljenosti zapadnog dru tva i njegovih la nih predod bi o avanturisti kom duhu unutar samoga sebe, prodaju prosje nom ovjeku kojekakve degustacije slobode ili me uovisnost spiritualnog figurativnog i doslovnog putovanja oboga ene izlizanim frazama.Bebek osim crvenog paso a , koji ga gotovo bez ikakvih problema propu ta kroz granice svih tada nesvrstanih zemalja, i iskrene znati elje mladog ovjeka nema ni ta Ni ta od idealizma kasnijih putnika, ni ta od elje da proda samoga sebe ili svoje duboke uvide I upravo ga taj stav vodi od vo nje u ukletom autobusu kroz afganistanske planine, jahanja kroz pakistanske stepe sa lokalnim trgovcima, plovidbe do Tajlanda, do jedrenja prema Mauricijusu i kasnije u naru je Indije Izmjenjuju se pasusi neoptere eni velikim uvidima, sa doga ajima koji se itaju poput najnapetijeg detektivskog romana Me utim, ni ta nema usiljenu te inu Ono to se itatelju daje samo je autenti ni poku aj mladog ovjeka da uroni u kulture koje susre e, da ih razumije ne kao jedan od hipija, ve kao onaj koji je svjestan da im ve ro enjem ne pripada i ne e im pripadati unato svoj marihuani koju ispu i i svim mantrama koje otpjeva ali raspravljaju i s njima, ive i rame uz rame s njima kroz neko vrijeme postat e sam bogatiji i rafiniraniji u svojem stavu prema svijetu To je jedna od odlika pravog putnika, zasigurno.Moj prastari primjerak Santhane bio je prepun pravopisnih pogre aka, uredni kih propusta, raskupusan i ponovno uvezivan to e re i bez izvornog omota ali ni ta od togad nije onemogu ilo knjigu da dopre do mene i ostavi svoje tragove Prave knjige nisu ovisne o takvim kategorijama jer ih uvijek nadrastu i probiju se kroz njih.Rekao bih da imam novi najdra i putopis Hvala brati u A ja sad odoh jo jednom pustiti Tomorrow Blago re eno, odu evljena sam Nevjerojatna pri a, napisana izrazito pitkim, lako itljivim stilom, naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja, ma ista milina O arava me avanturizam, put bez plana, snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama, pregovori s lokalcima, izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su sp Blago re eno, odu evljena sam Nevjerojatna pri a, napisana izrazito pitkim, lako itljivim stilom, naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja, ma ista milina O arava me avanturizam, put bez plana, snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama, pregovori s lokalcima, izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su spretno i jezgovito parafrazirani sa eti razgovori i iskustva iz razdoblja boravka u ashramu Nema tu izolirane interpretacije autora koja bi naru ila cjelovitost dojma Potpuno je jasno odvojen njegov komentar, razmatranje situacije iz njegove glave , od doga aja ili razgovora koje prepri ava Ima zaista zanimljivih uvida, pa iako sam knjigu pro itala u svega nekoliko dana, jo uvijek razmi ljam o njoj jer je toliko slojevita Ljudi su samo ljudi, ali kulturolo ke razlike i pitanja mentaliteta nipo to nisu zanemarivi, dovode do pitanja postojanja ne pomirljivih razlika ime je to sve uvjetovano, je li mogu e istinsko razumijevanje ili se prilagodba do ljaka u stranome okru enju temelji na uva avanju granica i prihva anju nepremostivosti razlika Name u se svakakva pitanja, od onih vezanih uz pojam identiteta do granica ostvarivosti prilagodbe, mogu nosti usvajanja i prihva anja, itd Ne razumijevanje se opet podme e kao pozadinska tema koja svrdla po mozgu.Pitanje istoka zapada Razlika u interpretaciji istovjetnosti Razli iti na ini u enja i tuma enja svijeta oko sebe Zapad ponekad poku ava preuzeti filozofiju istoka , ali primje uju li zapadnjaci da oni tamo to ne rade, ne mije aju kru ke i jabuke i dr e se svojeg ini mi se da zapadni ovjek, potaknut imperijalisti kim mindsetom jer povijest je pokazala da on ovladava svime, ako ne milom, onda silom poku ava nasilno utrpati njihovo u na e kalupe tovi e, modelira i igra se sa pridavanjima zna enja i poistovje ivanjima stvari kojima ne bi trebao Ne razumije sebe, pa bje i u neke sfere u kojima novu filozofiju i istinu temelji na idejama koje su nus produkt vlastite fantazije, ma te i pritom se ne zamara vjerodostojno u interpretacije To dovodi do jo ve eg unutarnjeg nesklada, koji ak vi e nije niti autenti an Zapadnjaci su usmjereni gotovo isklju ivo na sebe, pa odatle mo da i otu enost unutar suvremenog dru tva Djeluje mi kao da isto nja ka kultura zagovara vrstu samo odgoja zasnovanu na promatranju svijeta oko sebe i tra enja na ina uspostavljanja veze s istim Vi e pa nje se pridaje strpljenju, spontanom i nenasilnom usvajanju, promatranju bez obja njavanja i lijepljenja etiketa Prihva aju bez modeliranja Mi, zapadnjaci, smo skloni uobli avanju, ili da ka em, izobli avanju Krojenju prema sebi Da l zapadnjaci siluju isto nja ku filozofiju zato jer ih nitko s one strane ne napada Jer se oni dr e svoga, pa odabiru da ih se ne ti e to se zapadnjaci igraju ne ime ime ne znaju rukovati Mislim da tu stajem D I da mi ovo nije jedino itanje ove knjige Mo da indijska joga nije prikladna za europskog ovjeka, mo da postoje fine sociolo ke, psiholo ke i biolo ke razlike Manipulacija ki me, zatim simboli na koje se koncentriramo u meditaciji, sve to je bilo razvijeno za indijsko tijelo i mentalitet Tek po njegovu mirnom licu vidjelo se koliko su evropska i ameri ka lica poprimila stalni gr napetosti i straha od egzistencije, koji se prenosi valjda od generacije na generaciju, dok se potpuno nije zamrznuo i ostao tako zale en, na licima Taj pe at napetosti, taj zamrznuti vrisak nosimo svi, ali ga ne primje ujemo U koli ovjek u i korak po korak, u enjem napamet, od drugih, kreiranih pravila i formula.U nemisaonom kolstvu najve i dio vremena ni ta se ne doga a, nema progresa, no onda najedanput bljesak i saznanje se iskristalizira sva misao, sva filozofija, sve je to samo ta tina Misteriji univerzuma, istine, su iznad dometa rije i must read