&DOWNLOAD ⇱ Sablja ⇙ Ebook or Kindle ePUB free

Zapravo je vi e 4,46 i progledao sam kroz prste jer ovakvog romana nema u Hrvatskoj Stilski ujedna en, na mahove estoko podsje a na Simmonsa pa mi je, zapravo, vrlo neobi no da je ovo prvi roman Ivana Gavrana jer ovako ne mo e pisati po etnik I da, stvarno je prvoklasno pisano, ritmi no, semanti ki virtuozno i precizno artikulirano Radnja je solidno postavljena, neki likovi su tajnovito plasti ni, dok su drugi nevjerojatno ivi pa i kada se vrlo malo i kratko pojavljuju na sceni Potresna Zapravo je vi e 4,46 i progledao sam kroz prste jer ovakvog romana nema u Hrvatskoj Stilski ujedna en, na mahove estoko podsje a na Simmonsa pa mi je, zapravo, vrlo neobi no da je ovo prvi roman Ivana Gavrana jer ovako ne mo e pisati po etnik I da, stvarno je prvoklasno pisano, ritmi no, semanti ki virtuozno i precizno artikulirano Radnja je solidno postavljena, neki likovi su tajnovito plasti ni, dok su drugi nevjerojatno ivi pa i kada se vrlo malo i kratko pojavljuju na sceni Potresna je ovo pri a, herojski zabodena pop nitnama o pla t vojnih pilota i aseva sa maskom kisika na licu I moram priznati, kao dijete vojnog pilota tata mi je bio natporu nik u JNA poru nik u HV u 54 je godi te letio je Kraguje i taman je trebao krenuti na obuku za nadzvu ne avione kada se dogodila 1990 godina Mo da se Gavran i moj stari znaju, nikad ne zna vrlo sam zadovoljan koli inom aeronautike, i leksikonske posvete nekim od najlegendarnijih aviona Jugoslovenske armije , a kasnije i svjetske avijacije napomenut u i to da sam odrastao uz topografiju, mapirane karte, avio priru nike, izohipse, izobare, vojne lenjire te da sam cijelu kolu bio pasionirani sakuplja i sastavlja Ravellovih maketa i imao sam jebenog F86 Sabrea srebrnog sa utim prugama po krilima i velikom ameri kom bijelom zvijezdom na trupu No, dosta o meni Da, vratila me u doba kada sam upijao sve vezano za avione i kada sam razmi ljao kako bih mogao postati zra ni as, ali vjerojatno sam kroz godine po eo slu ati mog starog kako o ratu i vojsci po inje govoriti ba kao glavni junak u knjizi Gordan Toma evi , i negdje uz put su mi se zgadili i Hrvati, i Srbi i Bo njaci, i vojska i bjesomu no ubijanje Rat na ovim prostorima seciran je prvoklasno iako u slu bi romana djeluje aritmi no, na trenutke ak i nepotrebno, Gavran si je dao odu ka i napravio postavku romana ba tako da mo e ispri ati svoju pri u I stvarno, srednji dio romana cca 140 strana je zasebna pri a koja nema veze s radnjom romana, ali ima veze sa frustracijom glavnog lika i opisuje sve strahote na e nedavne pro losti Od bombardiranja konvoja civila, do hladnokrvnog obaranja Gazela i Kraguja, do SF borbe MIG 21 s Migom 29 to je gotovo nemogu e Gavran ide i dalje pokazuje politi ke igre izme u Srba i Hrvata na u trp Bosanaca, a onda i dolazak Mud ahedina krvolo nih i osvetoljubivih kako pronose ideje o velikom kalifatu Proro anstveno, a I ja tako mislim Najemotivniji je to dio romana, potresan i mu an ba kao i rat Scena u Sarajevu i opis njegovog odnosa sa svojom majkom te nemogu nost da joj pomogne u okru enju, stvarno su odli ni Glavni lik je steroeotipni junak, heroj i pravi vojnik koji vodi sam svoj rat protiv svih Nakon to je veliki Hegemon uni tio Zemlju, jedan je od gladijatora ostatka ljudske vrste koji se u velikom sportskom doga aju bore zra nim borbama do smrti Vremensko prostorne postavke romana su malo udne, nezamislive i mo da su najve i Sabljin uteg oko nogu, ali razumijem da je morao tako napraviti da sva ste ena znanja na Zemlji mo e upotrijebiti u bitkama protiv Hegemona Kraj je ponovno potresan i ba onakav kakav treba biti Vrlo filozofi an i sjetan, ali jak, mo an, vojni ki Sad malo o stvarima koje su mi zasmetale Da, volim borbe aviona, volim avione, poznam avione, ali brate bitaka je puno previ e u romanu i uop e ne koriste radnji Izbrojao sam oko 140 stranica zra nih bitaka, pogotovo u prvom dijelu romana gdje opisuje i bitke i simulator, pa sam se mal ice mr tio jer stru ni opisi manevara su stvarno bacanje drkice i vidi se da razumije aeronautiku, ali alooo Kad je previ e, previ e je I mogu razumjeti golobrade de ki e koji svr avaju na ovo jer im ispunjava mokre snove o ratu, o herojstvu uz taktove Iron Maidena i moje himne Aces High No, to i je problem Sablje, jer je to dje a ka knjiga Ba za de ke i to najvi e za onu vrstu dje aka koji bi se usrali i upi ali kada bi Sabre zapi tala prvi mlaz i pojurila do 500km h prilikom uzlijetanja Sabre je ameri ki avion kori ten u Korejskom ratu i prvi je nadzvu ni avion JNA kojega su dobili od amera nakon zavr etka rata Piloti koji su ga letjeli zvali su ga poret zbog niskih aerodinami kih preformansi pa sumnjam da bi mogao izvesti sve to izvodi u romanu Dio o ratu je predug 140 strana i potpuno me izbacio iz SF dijela pri e Ne volim kada netko govori kako bi ne to trebalo napisati, i vjerujem da je napisao ovaj roman isklju ivo zbog tog dijela, ali 140 strana za usputnu pri u zbog karakterizacije glavnog lika je previ e Logi ka rupa sa slijetanjem na kraju i punjenjem goriva Vrlo nezgrapno, no moralo se tako napraviti da se dobije rtva, pozdrav i pomalo patetike jo jedna vezana za Kima ali ne u spojlere pisatiI na kraju, neki od dijaloga su drveni, nabacani i neartikulirani, ali to opra tam i sebi pa kako ne u njemu Kada se sve zbroji i oduzme Sablja je izvrstan roman Pogotovo za de ke koji ele biti veliki iz svog naslonja a Za one koji trepe na rat, na 2 Svjetski rat, i na vojne avio borbe ovo e biti u ivancija Za one druge, dobar dio ovog romana bit e patnja, nepotrebno opisivanje konusa repnog krilca i vertikale zadnjeg trapa Da je kra i za 150 strana bio bi ista petica, bez fige u d epu, ovako je petica kroz prste jer se mu i na nekim dijelovima i prava je teta to Gavran vi e ne pi e ovakve romane A misterija oko samog pisaca mi je ba zanimljiva i uop e ne elim saznati tko je on Knjiga je izvrsna, ak i za moju peticu njih dijelim neobi no i na mah.Stvarno se radi o odli noj knjizi, misterioznom hard sf djelu koje je gotovo svima pro lo ispod radara.I sam sam tek nedavno saznao za nju, a izdanje je iz 2003 Vjerojatno i je jedan od najboljih SF djela HR autora no nije za svakoga.Prije svega djelo je jako krvavo, smrti ima na vagone od zra nih bitaka do uspomena ranijeg ivota.Zra ne bitke podzvu nih lovaca su glavna pokreta ka snaga radnje, silno dinami ne i vrlo pre Knjiga je izvrsna, ak i za moju peticu njih dijelim neobi no i na mah.Stvarno se radi o odli noj knjizi, misterioznom hard sf djelu koje je gotovo svima pro lo ispod radara.I sam sam tek nedavno saznao za nju, a izdanje je iz 2003 Vjerojatno i je jedan od najboljih SF djela HR autora no nije za svakoga.Prije svega djelo je jako krvavo, smrti ima na vagone od zra nih bitaka do uspomena ranijeg ivota.Zra ne bitke podzvu nih lovaca su glavna pokreta ka snaga radnje, silno dinami ne i vrlo precizno opisane toliko da bi mogle biti ak i teret nekim itateljima, no ako vas uspiju uvu i sa svojom specifi nom terminologijom jam im vrlo visoki adrenalin.Stvarno majstorski opisano, toliko da mi se ini kako je autor i bio pilot lovca te stoga namjerno krije identitet.Majstorski profilirani likovi, pro li, dana nji, budu iTe ke emocije smrti, gubitka, bezna a jako ivotno opisano.Kako glavni arhi neprijatelj opisuje na eg junakaVidio sam sve ono to sam o ekivao da u na i dugi niz gubitaka, u asnih osobnih tragedija, rezignaciju, udnju za svo enjem ra una i osvetom Istodobno i elju za smirenjem, za kona nim spu tanjem zavjese i odlaskom u tamu u kojoj je nestao cijeli njegov svijet Izvrsno.Ovo je knjiga koju sada tra im za policu zbog kvalitete i respekta autoru.Svakako pro itajte probajte malo u i u terminologiju leta a , isplati se.Koja bi ovo film ina bila, Tomica Cruise se mo e sakriti sa Top Gunom dje ija igra u pijesku kao prvo, tko je ovaj ovjek jasno mi je da se vjerojatno radi o pseudonimu, ali, to je napisao do sad kako se mo e ovakva knjiga samo stvoriti niotkuda, poput Atene iz raskoljene Zeusove glave, ve odrasle i oboru ane kopljem i egidom u biti, imao sam osje aj kao da itam dvije knjige U tanko zamotanu mili SF pri u solidnu mili F pri u zamotano je jedno gorko sje anje na rat u Bosni i Hrvatskoj, ispresijecano literarnim asocijacijama, sitnicama i detaljima koje mo e znati samo netko tko kao prvo, tko je ovaj ovjek jasno mi je da se vjerojatno radi o pseudonimu, ali, to je napisao do sad kako se mo e ovakva knjiga samo stvoriti niotkuda, poput Atene iz raskoljene Zeusove glave, ve odrasle i oboru ane kopljem i egidom u biti, imao sam osje aj kao da itam dvije knjige U tanko zamotanu mili SF pri u solidnu mili F pri u zamotano je jedno gorko sje anje na rat u Bosni i Hrvatskoj, ispresijecano literarnim asocijacijama, sitnicama i detaljima koje mo e znati samo netko tko je stvarno bio tu.stil je bogat, zanimljiv, dinami an Ima jaaako puno opisa zra nih dvoboja, to bi ponekog itaoca npr nje nijeg spola moglo odbiti od knjige No nije to ikakvo ma oisti ko pre ravanje, sve je onako hladno i tehni ki opisano.skreno nisam siguran da su neki detalji mogu i, ali nisam stru njak, niti profesor fizike, pa ondau ime pri e pone to se i proguta.Ponekad ubodu u oko bespotrebni anglicizmi World War Two pa imamo mi svoj izraz za to , a glavna zamjerka, zbog koje je petica skoro izmakla je Ivane, Ivane, biologija ti ne funkcionira na taj na insve u svemu, 4.6 Kapa dolje piscu Kapa dolje onome tko je prvi me u nama pro itao ovu knjigu i dao joj , jer sam zahvaljuju i tome toliko u ivala u njoj da u jako puno vremena provesti istu tra e i je kako bi ista na la mjesto me u knjigama na polici ekaju i da se ponovno, ponovno i ponovno pro ita Samo mogu re i opet KAPA DOLJE And I was all like pew, pew, pew Pew, pew, pew, pew doslovno cijela radnja ovog romana na 500 u asno monotonih i predvidivih stranica Negdje na pedesetoj sam predvidjela kraj i bila sam u pravu Ovo bi bio i okej SF roman i da nema cca 100 150 nepotrebnih stranica o ratnim godinama i toj toliko kli ejiziranoj pri i, kao da sam itala malo skra eniju verziju Jergovi evog Sarajevskog Marlbora s tim da Jergovi nije toliko predvidiv i naporan ili nekakvu u asnu verziju Jodorowskovog s And I was all like pew, pew, pew Pew, pew, pew, pew doslovno cijela radnja ovog romana na 500 u asno monotonih i predvidivih stranica Negdje na pedesetoj sam predvidjela kraj i bila sam u pravu Ovo bi bio i okej SF roman i da nema cca 100 150 nepotrebnih stranica o ratnim godinama i toj toliko kli ejiziranoj pri i, kao da sam itala malo skra eniju verziju Jergovi evog Sarajevskog Marlbora s tim da Jergovi nije toliko predvidiv i naporan ili nekakvu u asnu verziju Jodorowskovog stripa s ne to manje sisa.Ne znam to mi je vi e it ovdje amerikarizirani tipovi likova glavni lik koji je potpuni i neupitni junak s bolnom i mra nijom pro lo u, nesretan u ljubavi i koji e dati vlastiti ivot za dobrobit drugih i za svijetliju budu nost, krhki ali duhom i voljom sna ni enski likovi koji su naravno tako er i u asno enstvene i sexy ma ke u kasnijim dvadesetima, dobro udni sidekick srednjih godina koji podr ava glavnog junaka i za kojeg zna da e uskoro poginuti svaki Maverick ima svoga Goosea , zlo esti snagator koji se bori na strani junaka jer su eto, ro eni na istoj planeti pa jebiga, ali je zapravo skroz negativan lik koji ene naziva dobrim pi kama i zabit e junaku prvom prilikom no u le a jer eto, ivot je okrutan i obavezno jedan lik po mogu nosti neki kapetan koji je na suprotnoj strani ali je ek li dosta moralan i ak okej ovjek samo to eto, na strani zlo estih je ali on samo radi svoj posao , tema koja je toliko isprana da je isprano ak govoriti da je isprana, ratna pri a pro vakana tisu u puta ali ovdje jo i prili no lo e najbolji prijatelji na suprotnim stranama, na junak je naravno onaj bolji prijatelj pa ga ne brine to je Bo ko Srbin ali Bo ko ne mo e prije i preko toga to je Gordan mali usta a, pa jo kao cuker na kraju i Bo kova sestra u koju je Gogs zaljubljen ali naravno ne mo e biti s njom jer RAT JE I SVE TO, JEL i na kraju spektakularno predvidljiv zavr etak u stilu Armageddona da pustimo koju suzu o aja i jada to IPAK JE takav zavr etak jer nada je kurva i Amela isto, ali rat je jebiga.Najvi e je bed to to se tu zapravo ne doga a ni ta Gordan Toma evi je militaristi ka verzija Katniss Everdeen s PTSP om, umjesto luka i strijele ima sablju i di e mu se na mig ove Od radnje se tu nalazi nekoliko nabrijanih ali u asno dosadnih opisa borbi modernih gladijatora kak kul jer do ao sam mu sprijeda, pa je on meni bio s kraja, krenuli smo za njim ali je on oti ao sjeverozapadno, a ja za centimetar vi e udesno pa sam se okrenuo i vidio da je on ispred mene ali zapravo jugoisto no i napada me ali sam ja Maximus Decimus Meridius, gladijator s iskustvom i ubio ga prvi , zatim umetnuta radnja junakove pro losti koja je toliko kli ejizirano i srcedrapateljski dosadna da je to stra no jadni starci u ratu, biv a ljubav koja je sad citiram vojni ka kurvica, mama je umrla dok ga nije bilo i sli no i na kraju zavr etak koji potvr uje ovo cjelokupno razo aranje Sam stil je tako er katastrofa, vidi se da je ovo misterioznom Gavranu prvi roman jer broj jedan, upravni govor je katastrofa i preteatralan, nitko tako ne pri a jo od enoinog doba, a broj dva opisi su da se prosere od u asa kao primjerice udim za alkoholom svakom elijom svoga bi a, za njegovim idiotskim, umrtvljuju im zagrljajem tupe, te ke euforije i zaborava, udim i za kupanjem kojim u sa sebe sprati smrad gume i talog od litara izlu enog znoja Sli i na moje pjesme iz drugog srednje i koje mi ne idu na ponos.Kratki sadr aj na pole ini knjige je deset puta zanimljiviji od onoga to se nalazi unutra Da, rat je nepravedan, rat je lo , apokalipsa je skeri ali ne treba biti prepri ana na isti na in tisu u puta i alosno je da se ovo smatra jednim od boljih romana hrvatske fantastike jer onda smo stvarno doomed as fucks Nakon brojnih hvalospjeva koje sam u zadnje vrijeme pro itao, odlu ih se uvjeriti u njihovu istinitost, i uvjerio se jesam Sablja rastura Mnogi su se po alili i tu se moram slo iti zra ne bitke su opisane u takve detalje i volumen da nekom prosje no zainteresiranom ljubitelju navedene akcije to mo e postati zamorno tijekom itanja Osim tog, ovdje kao da se radi o dva romana, jedan SF koji pri a o borbi posljednjih ljudi u svemiru i jedan koji pri a o ratnim strahotama na Balkanu I iako su po Nakon brojnih hvalospjeva koje sam u zadnje vrijeme pro itao, odlu ih se uvjeriti u njihovu istinitost, i uvjerio se jesam Sablja rastura Mnogi su se po alili i tu se moram slo iti zra ne bitke su opisane u takve detalje i volumen da nekom prosje no zainteresiranom ljubitelju navedene akcije to mo e postati zamorno tijekom itanja Osim tog, ovdje kao da se radi o dva romana, jedan SF koji pri a o borbi posljednjih ljudi u svemiru i jedan koji pri a o ratnim strahotama na Balkanu I iako su pomalo ritmi no neuskla eni, mislim da shva am to je pisac htio re i da su ljudi vje na borba dobra i zla, elje za uni tavanjem i stvaranjem.Zra ne borbe su samo zrcalo vje itih ljudskih sukoba koje pisac izla e kroz pri u sukob tradicionalisti kog i plemenskog istoka te nezainteresiranog i hedonisti kog zapada, sukob militaristi ki ispranih fanatika s jedne strane, te lju tura ljudi iscrpljenih strahotama koje su vidjeli ili po inili s druge strane, sukob poletnog i naivnog idealizma i pasivnog i surovog realizma, itdTa osjetljiva ravnote a se na kraju svodi na pojedince i njihove odluke, pa ak i impulzivne, to je i karakteristika glavnog junaka.Opis rata na podru ju biv e Jugoslavije i sudbine nesretnih ljudi na svim zara enim stranama je pokreta ka emocionalna snaga ovog romana Nije te ko suosje ati s glavnim junakom kao jedinim od zadnje pre ivjelih zemljana, ali to nije bilo dovoljno Kombinacijom nostalgije za starim danima djetinjstva i nevinosti kad je sve bilo dobro prije rata i bu enjem u stvarnost opisima to se dogodilo s junakovim bli njima, njegovim odnosima s ljudima koje je znao dobro ili samo povr no, u to su se pretvorili dobivamo novu dimenziju glavnog junaka i njegovo pakleno naslje e od kojeg se ne mo e sakriti ni na zapadu, ni u svemiru, ni daleko od Zemlje Glavni junak na kraju postaje i simboli ki i doslovno sa etak ljudske civilizacije, uz sna an politi ki komentar i ljudsku notu aljenja zbog svjesnosti o vlastitoj nesavr enoj i destruktivnoj prirodi.Za mene je ovaj roman puno vi e od SF akcije, i zato mi se svi a Pripovjeda ki izvrstan, Sablja je roman kojeg preporu ujem svima, a ne samo ljubiteljima SF a Jedan sam od onih koji je zapravo odustao od doma eg SF a, tj barem to se ti e nekog, nazovimo ga ozbiljnog, itanja Razlog tome je prvenstveno kvaliteta, iliti nedostatak iste ak i u svjetskom SF u na e se jako velik broj djela, popularnih, bestsellera, koja nisu za ni ta drugo nego da poslu e kao WC papir Na doma oj sceni taj efekt mi je vi estruko izra eniji ak i najbolje to sam pro itao od na ih autora ast iznimkama negdje je oko fan fiction razine kvalitete svjetske SF scene, a Jedan sam od onih koji je zapravo odustao od doma eg SF a, tj barem to se ti e nekog, nazovimo ga ozbiljnog, itanja Razlog tome je prvenstveno kvaliteta, iliti nedostatak iste ak i u svjetskom SF u na e se jako velik broj djela, popularnih, bestsellera, koja nisu za ni ta drugo nego da poslu e kao WC papir Na doma oj sceni taj efekt mi je vi estruko izra eniji ak i najbolje to sam pro itao od na ih autora ast iznimkama negdje je oko fan fiction razine kvalitete svjetske SF scene, a u najboljem slu aju na razini generi nog i zaboravljivog anrovskog roman i a.S druge strane, tu je Sablja Hvala Goranu Glu i u na preporuci Napisana 2003 godine, Sablja je jednom rije ju remekdjelo Jedina teta, zapravo vrlo ironi na, je to je roman izdan u Hrvatskoj, i stoga to djelo ovog kalibra ne e nikada dobiti ni trunka slave i priznanja koje zaslu uje.Ne vjerujte prvom pogledu, jer prvi pogled u ovom slu aju svakako vara Naslovnica izgleda kao da se neki amater malo poigrao blur efektom u Photoshopu Autorov pseudonim, Ivan Gavran, je daleko od upe atljivog A takav je i naslov, iako u kontekstu romana potpuno opravdan Uzev i u obzir jo i relativno nepoznatog izdava a ije ak slu bene web stranice nije u postojanje ovog naslova i autora kojega su sami izdali Sablji se ve od samog po etka nije ni pisalo dobro Jedino e ovakve preporuke mo da donijeti Sablji pokojeg itatelja.O emu se radi Sablja je autorov prvijenac, to kvalitetu romana ini jo vi e iznena uju om Epska je to SF pri a o jednoj alternativnoj stvarnosti gdje posljednji pripadnici ovje anstva, osvojene i pora ene rase, sudjeluju u gladijatorskim borbama svemirskog imperija, Hegemona Borbe se ne zbivaju vi e u arenama na pijesku natopljenom krvlju, ve me u nebeskim prostranstvima, sa zra nim lovcima u doga aju zvanom Holmangag.Glavni lik je Gordan Toma evi , bosanski Hrvat, vojni pilot koji je na Zapad pobjegao u nadi da e iza sebe ostaviti strahote Jugoslavenskog rata, samo da bi ga tamo do ekao novi, galakti ki osvaja Hegemon Sablja se kvalitetom iznad konkurencije uzdi e poput naslovnog borbenog lovca Na djelu je tu vrhunska krakterizacija, u kojoj Gavran, bez traga amaterizma, stvara iznimno kompleksnog i ljudskog protagonista Cijelu jednu tre inu romana zauzima flashback, koji bi opet mogao biti zaseban manji roman, o ratu nakon raspada Jugoslavije Doga aj je to koji je obilje io protagonista mo da i autora, rodom iz Sarajeva , te kroz njega Gavran iznosi britke komentare i surova opa anja, bez imalo patetike, koja stvaraju jednu nevjerojatno realisti nu, ogavnu i brutalnu atmosferu gdje nema dobrih i lo ih, crnog i bijelog, ve samo obi nih ljudi i sivila Gavran jako lijepo do arava ono to bi se moglo nazvati the human condition.S druge strane, SF dio pri e je tako er vrhunski odra en Prikaz zra nih dvoboja vrlo je detaljan, krcat stru nim izrazima i detaljima Dijelovi aviona, taktike, manevri, sve je to izlo eno izrazitom precizno u i stru no u Ali opet to Gavran nekako uspijeva napisati da je i laiku lako pratiti to se zbiva, i ono najva nije da mu ne bude dosadno.Da ne ispadne da je sve savr eno Dvije zamjerke mogu na i autoru Ponekad ima previ e teatralne dijaloge, sa pomalo pretjeranom razinom ekspozicije Ponajvi e se to o ituje u razgovorima izme u likova Hegemona Dodu e, postoji mo da i opravdanje, jer autor ka e kako hegemonski obi aj govora njeguje ki enu formu i barokni na in izra avanja Druga, jo i manja zamjerka, tako er i manje prisutna, je iznenadno prebacivanje point of view, interne to ke gledi ta, s jednog lika na drugi U jednom paragrafu smo u mislima jednog lika, ve u drugom zavirujemo u mozak drugog.Ali sada ve cjepidla im injenica ostaje da je Sablja roman koji mi je nakon dugo vremena vratio onaj itala ki ushit koji me obuzima kada u rukama dr im ne to stvarno izvanredno, a Sablja to jest.Preporuka na kvadrat &DOWNLOAD ☈ Sablja ⇪ Godina je Ljudi su gotovo potpuno istrijebljena vrsta Me u pre ivjelima, osmorica ljudi poku avaju se suprotstaviti Hegemonu, nekoj vrsti Rimskog carstva Galaktike, koji ratom i brutalnim nadzorom dr i u pokornosti poznati dio svemira, uklju ivo i ZemljuHegemon je carstvo humanoidne vrste koja ba tini paranoidnost i militarizam kao osnovne zna ajke svoje kulture Najpopularniji sport Hegemona su zra ni dvoboji profesionalne lige zvane Holmangag Holmangag okuplja suvremene gladijatore, pilote mlaznih lovaca okupljene iz redova Hegemona te pokorenih vrsta, a natjecanja se izvode na borbenim zrakoplovima nalik zemaljskima izih godinastolje aHolmangag te hegemonska paranoidnost i militarizam imaju svoje korijene u daljnjoj pro losti Hegemona, u dijelu njegove povijesti sli nom Drugom svjetskom ratu na Zemlji i izumu nuklearnog oru jaLova ki pilot Gordan Toma evi je me u posljednjim pre ivjelim pripadnicima ljudske vrste koji natjecanjem u Holmangagu nastoje obraniti dostojanstvo nestalog ovje anstva Sje anje na rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te fizi ki nestanak ovje anstva poziva ga na osvetu Roman Sablja je znanstvenofantasti ni tehnotriler vojni ke tematike, sa znatnim utjecajem ideja alternativne povijesti Roman je romansirani mit o ljudskom juna tvu, prolaznosti i smrti Precizni i realni opisi zra nih borbi u sklopu profesionalne lige glavni su okvir unutar kojega pisac pri a sekundarnu pri u gdje apokalipsu Zemlje vidi kao posljedicu nepravdi nanesenih u nedavnom ratu na na im prostorimaSjajnim baratanjem rje nikom, poznavanjem zrakoplovne tematike, karakterizacijom likova te vje tim pletenjem radne u okviru epskog romana, Ivan Gavran zaslu uje biti prepoznat kao zna ajna prinova suvremene hrvatske knji evnostiSablja je godinenagra ena SFEROM za najbolji HR znanstvenofantasti ni roman Consumed osmorica ljudi poku avaju se suprotstaviti Hegemonu Rules and Data for the Steam-Engine, Both Stationary and Locomotive: And for Railways, Canals, and Turnpike Roads (Classic Reprint) nekoj vrsti Rimskog carstva Galaktike Auditing Markets, Products, and Marketing Plans koji ratom i brutalnim nadzorom dr i u pokornosti poznati dio svemira The Glucose Revolution: The Authoritative Guide to the Glycemic Index--the Groundbreaking Medical Discovery uklju ivo i ZemljuHegemon je carstvo humanoidne vrste koja ba tini paranoidnost i militarizam kao osnovne zna ajke svoje kulture Najpopularniji sport Hegemona su zra ni dvoboji profesionalne lige zvane Holmangag Holmangag okuplja suvremene gladijatore Vault/Seo Guide To Minority Investment Banking Programs, 2008 Edition (Vault Career Library) pilote mlaznih lovaca okupljene iz redova Hegemona te pokorenih vrsta The Holocaust Lessons on Compassionate Parenting and Child Corporal Punishment a natjecanja se izvode na borbenim zrakoplovima nalik zemaljskima izih godinastolje aHolmangag te hegemonska paranoidnost i militarizam imaju svoje korijene u daljnjoj pro losti Hegemona دیوان بلخ u dijelu njegove povijesti sli nom Drugom svjetskom ratu na Zemlji i izumu nuklearnog oru jaLova ki pilot Gordan Toma evi je me u posljednjim pre ivjelim pripadnicima ljudske vrste koji natjecanjem u Holmangagu nastoje obraniti dostojanstvo nestalog ovje anstva Sje anje na rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te fizi ki nestanak ovje anstva poziva ga na osvetu Roman Sablja je znanstvenofantasti ni tehnotriler vojni ke tematike 78 Reasons Why Your Book May Never Be Published and 14 Reasons Why Itjust Might sa znatnim utjecajem ideja alternativne povijesti Roman je romansirani mit o ljudskom juna tvu Dangerous Desires prolaznosti i smrti Precizni i realni opisi zra nih borbi u sklopu profesionalne lige glavni su okvir unutar kojega pisac pri a sekundarnu pri u gdje apokalipsu Zemlje vidi kao posljedicu nepravdi nanesenih u nedavnom ratu na na im prostorimaSjajnim baratanjem rje nikom My Life in Shambles poznavanjem zrakoplovne tematike An Earl Like No Other karakterizacijom likova te vje tim pletenjem radne u okviru epskog romana It's a Christmas Thing Ivan Gavran zaslu uje biti prepoznat kao zna ajna prinova suvremene hrvatske knji evnostiSablja je godinenagra ena SFEROM za najbolji HR znanstvenofantasti ni roman Vjerojatno najbolji hrvatski SF roman u zadjnih 30 godina i jedan od, recimo, pet najboljih ikada Sastoji se od tri izrazito odvojena dijela od kojih svaki zaslu uje posebnu recenziju, pa krenimo redom.1 Zra ne borbe, zra ne borbe, zra ne borbe Na stranu sva psiholo ka karakterizacija, filozofska pitanja ivota i smrti, najimpresivniji dio prve tre ine romana su fantasti no opisani i do arani zra ni dvoboji Dok ih itate, u glavi vam se stvaraju slike sivih to kica koje ibaju po plavom be Vjerojatno najbolji hrvatski SF roman u zadjnih 30 godina i jedan od, recimo, pet najboljih ikada Sastoji se od tri izrazito odvojena dijela od kojih svaki zaslu uje posebnu recenziju, pa krenimo redom.1 Zra ne borbe, zra ne borbe, zra ne borbe Na stranu sva psiholo ka karakterizacija, filozofska pitanja ivota i smrti, najimpresivniji dio prve tre ine romana su fantasti no opisani i do arani zra ni dvoboji Dok ih itate, u glavi vam se stvaraju slike sivih to kica koje ibaju po plavom beskraju Radnja koja nadgra uje ove dvoboje je jedna od najnapetijih koje ste ikad mogli pro itati igdje i tih 200 stranica se ita u jednom dahu Naravno, ovo je vjerojatno i stvar osobnog ukusa S druge strane, likovi su rutinski tako da je zapravo radnja jedino to itatelja vu e naprijed.2 Po nekima knji evno najbolji dio romana, a po nekima drugima vi ak koji je trebalo skratiti na deset stranica Eh, kako se ukusi razlikuju Ja vi e naginjem onima prvima potpuno ne SF dio koji opisuje neke doga aje u posljednjem balkanskom ratu posebno dio u opkoljenom Sarajevu totalna je anrovska deeskalacija u odnosu na prvi dio, ali zato psiholo ko knji evni vrhunac Da ga se izre e iz ostatka i pre uti da je to integralni dio SF epa, vjerojatno bi ga progutao i Branimir Donat, i to s udicom, sajlom i tapom.3 esto se ka e da ima jako puno dobrih zapleta, ali puno manje dobrih raspleta, i Sablja je jedan od primjera Nakon narativne eksplozije u 1 dijelu i priholo ke dubine u 2 dijelu, dolazimo do SFi nog raspleta, ali uglavnom predvidljivog i nimalo katarzi nog Likovi ostaju rutinski, tu inci su prakti ki karikature i slu e samo kako bi radnju poveli u smjeru u kojemu autor eli, a sam rasplet je antiklimakti an, ne toliko lo , koliko obi an, generalno predvidljiv i nedostojan prve dvije tre ine knjige Impresivna sinteza gladijatorskih lova kih borbi ispresijecana pri om o ratu i uni tenju s metafori kim prikazom ljudske civilizacije kroz prizmu Hegemona Hegemon i Hegemonija ne to to u prvi mah vu e u paralelu s Simmonsovim remek djelom ali tu prestaje sva sadr ajna sli nost, a nastavlja se ona kvalitativna, jer Sablja je doista vrhunski do arala svu dramu glavnog junaka sa skoro dokumentaristi kim pristupom ratu u ex Jugoslaviji i izvrsnom SF dramom do samog zavr etka Izvan svakog o ek Impresivna sinteza gladijatorskih lova kih borbi ispresijecana pri om o ratu i uni tenju s metafori kim prikazom ljudske civilizacije kroz prizmu Hegemona Hegemon i Hegemonija ne to to u prvi mah vu e u paralelu s Simmonsovim remek djelom ali tu prestaje sva sadr ajna sli nost, a nastavlja se ona kvalitativna, jer Sablja je doista vrhunski do arala svu dramu glavnog junaka sa skoro dokumentaristi kim pristupom ratu u ex Jugoslaviji i izvrsnom SF dramom do samog zavr etka Izvan svakog o ekivanja , obavezna preporuka svima