{Free Epub} × Astaroth ì eBook or E-pub free

Tema potpisivanje ugovora s vragom nije originalna, ali ju je Bre an u ovom romanu zaista ispri ao na originalan na in Nakon to je u svojoj mladosti potpisao ugovor s Astarothom i od tada ivio ivot kakav se samo po eljet mo e, nakon svoje smrti, du a Borasa glavnog lika ovoga romana postaje sredstvo za izvr avanje raznih politi kih doga aja Borasova du e se seli iz tijelo u tijelo, a kada poka e neposlu nost prema Astarothu postaje nekoliko godina i komad namje taja Pa ak i u toj funk Tema potpisivanje ugovora s vragom nije originalna, ali ju je Bre an u ovom romanu zaista ispri ao na originalan na in Nakon to je u svojoj mladosti potpisao ugovor s Astarothom i od tada ivio ivot kakav se samo po eljet mo e, nakon svoje smrti, du a Borasa glavnog lika ovoga romana postaje sredstvo za izvr avanje raznih politi kih doga aja Borasova du e se seli iz tijelo u tijelo, a kada poka e neposlu nost prema Astarothu postaje nekoliko godina i komad namje taja Pa ak i u toj funkciji postaje koristan vragu i pokorava se njegovom naumu Cijelo vrijeme, Boras poku a doku iti tko je taj s kojim je potpisao taj ugovor, je li njegova mo ograni ena i postoji li uop e taj Bog Uvi a da pakao nije ono to se misli i tradicionalno u i Uvi a da je pakao upravo ovdje, na zemlji, U LJUDIMA To je misao koja me najvi e progonila dok sam itala roman, pa i sada joj ne mogu pobje i Nakon to je kao replikant sudjelovao u bitci 91 u Vukovaru Borasu nikako nije bilo jasno za to ljudi onaj pakao pod zemljom dr e najstra nijim Po onom to je on dolje vidio, taj bi se mogao uzeti kao pravo rajsko naselje u odnosu na ovaj, koji su oni na zemlji u stanju stvoriti Zanimljiva je situacija kada Boras prelazi u tijelo fratra, pa i tu otkriva da Bog kojem se moli je Astaroth, a i da Crkva nije po te ena politike I svaka je politika, ma kakvim se plemenitim ciljevima zaodjevala, uklju uju i tu i vjeru u Boga, ne to Sotonsko Ako je doista kako ka u, ovjek politi ko bi e, onda nema ni kutka na Zemlji u koji se Sotona nije zavukao, pa ni crkva nije iz toga izuzeta Bre an je studirao filozofiju, a to se mo e i prepoznati u romanu Zanimljiva su promi ljanja glavnog lika dvojbe o postojanju Boga koje ujedno prate i njegovo napredovanje u vi i in replikanta, kada vi e ne postoje pro lost, sada njoj, budu nost, kada je sve ljudsko u njemu zamrlo i bez trunke osje aja izvr ava najgora zlodjela Cilj svemu tome, kako ka e Astaroth je odr avanje ravnote e u svijetu, ravnote e mira i rata da nebi do lo do potpunog uni tenja i da nebi vladalo vje no blagostanje Gospodar gradi svoje carstvo polako i nepogre ivo na stalnom i ritmi nom smjenjivanju stege i rasula Jedni se sustavi ru e, nestaju i u kaosu, da bi iz toga niknuli drugi, u kojima e ovjekov um i du a na jedan manje uo ljiv, ali zato sigurniji na in pripadati njemu Ideali jednakosti i pravde su se potro ili Varka je postala providna i nikoga vi e nije u stanju privu i Zato komunizam mora nestati i ustupiti mjesto novom stanju koje e ponudi ja e mamce nacionalne ideje, bogatstvo, proizvode visoke tehnologije Svjetina se uvijek raduje takvim promjenama, misle i da joj s njima dolaze bolji dani Neka samo u to vjeruje Tako ne e naslutiti da je sa svakom od njih, sve vi e u vlasti pakla tovi e, treba joj pru iti privid boljitka neka napreduje civilizacija, tehnika, znanost, neka raste standard To e samo pomo i da od onih gadosti to ih farizeji nazivaju ovje no u i slobodom bude sve manje Klanjam ti se o e i gospodaru, Astarothe Ti si jedini Bog i nema drugoga Boga osim tebe Mislim da ovaj ulomak sve govori Zanimljivo da mi je knjiga dopala u ruke ba u vrijeme izbora Bre an me svakako potaknuo da se zapitam, ho e bilo koja druga vlast biti bolja Sam zavr etak je totalno iznena uju , totalan prevrat u odnosu na prethodno pro itanih 400 strana Mislim da mi se roman upravo i najvi e svidio u samome kraju jer Bre an ipak nije htio pokazati samo crnu stranu, odbaciti Ljubav i Vjeru Pokazao je da Astarothova mo nije u njemu samome, ve u ljudima Oni nose u sebi ne to od njegove osobnosti i to je ono to njemu omogu uje nadzor nad njihovim du ama i neograni eno vladanje njima Dovoljno je osloboditi se u sebi svega to izaziva njegovu mo , svih zlih misli, elja i strasti, postati nedu an poput djeteta i on ne mo e na i u tebi svoje polje rada Roman ostavlja dubok utisak i otvara brojna pitanja Pitanje raja i pakla su uvijek zanimljiva, a pogotovo zaintrigiraju ma tu itaoca nakon itanja ovog romana Mislim da u se nekim ljudima duboko zagledat u o i nebi li mo da u njima vidjela estice u zjenicama i pomislia da Bre an ipak nije bio toliko daleko od istine , , , , , , , ,,, , , , , , , , , , The novel itself, when you consider it in the context of world literature, is nothing extraordinary But, given that the author is Croatian and the book is intended for local audience, this novel stands out just for its novelty and theme It is an interesting read, indeed, if you just want to sit back, relax and let your mind enjoy a couple of hours of intriguing storytelling. {Free Epub} Ð Astaroth Ö Astaroth je Bre anov tre i roman, nastao pod radnim naslovom U posthumnoj slu bi O njemu je njegov autor uo i izlaska kazao Knjiga je pri a o tome da Sotona upravlja ovim svijetom kroz itavu njegovu povijest Svi koji u historiji igraju neku ulogu Sotonini su igra i, bez obzira na to izgleda li njihovo djelovanje kao dobro ili kao zlo Na Sotononoj razini ne postoji ni dobro ni zlo, nego postoji samo njegova vje na igra Ono to je kod Goethea kraj, to je kod mene po etak Glavni junak po inje lutanja iz vremena u vrijeme, ve onako kako ga Ne astivi alje, prelazi iz tijela u tijelo i evoluira iz ovjeka u ovjeka koji sve to radi protiv svoje volje u demona Georgia and the Tycoon nastao pod radnim naslovom U posthumnoj slu bi O njemu je njegov autor uo i izlaska kazao Knjiga je pri a o tome da Sotona upravlja ovim svijetom kroz itavu njegovu povijest Svi koji u historiji igraju neku ulogu Sotonini su igra i Home for Christmas bez obzira na to izgleda li njihovo djelovanje kao dobro ili kao zlo Na Sotononoj razini ne postoji ni dobro ni zlo Claimed by the Desert Prince nego postoji samo njegova vje na igra Ono to je kod Goethea kraj The Way Back to je kod mene po etak Glavni junak po inje lutanja iz vremena u vrijeme His Pregnant Housekeeper ve onako kako ga Ne astivi alje Elemental Desire (Desire, prelazi iz tijela u tijelo i evoluira iz ovjeka u ovjeka koji sve to radi protiv svoje volje u demona