[[ Read Epub ]] Ç Šta bi dao da si na mom mjestu ó eBook or Kindle ePUB free

[[ Read Epub ]] ñ Šta bi dao da si na mom mjestu ã Definitivna biografija najve e jugoslovenske grupeBiografija koja se ita kao najuzbudljiviji romanEkskluzivne fotografije iz karijere i privatnog ivota lanova grupeU objavljivanju knjige ta bi dao da si na mom mjestu ima i pravde i logike pri u o najve oj jugoslovenskoj grupi napisao je najve i stru njak za nju Jedan od vode ih rock novinara biv e Jugoslavije, Du an Vesi je ne samo pouzdani svedok, nego i sau esnik u karijeri Bijelog dugmeta, a njegova knjiga napisana u isti mah profesionalno i sa ljubavlju dostojna je teme kojom se bavi Bijelo dugme muzi ki, kulturni i dru tveni fenomen najve eg kalibra dobilo je biografiju koju bi svaka ku a trebalo da ima i koju bi sve generacije trebalo da pro itaju Neki da bi se vratili u sopstvenu mladost i odrastanje, drugi da bi ne to saznali o grupi po kojoj se meri najlep a epoha u novijoj balkanskoj istoriji Ovo je po ten, uzbudljiv i emotivan dokument o jednom prohujalom dobu i bendu ije su pesme nad ivele vreme i zemlju u kojoj su ro ene Ivan Iva kovi Predistorija i put ka slavi Bitange i njihove princeze najve a histerija jugoslovenskog rock n rolla Revolucija u muzici i estetici Drame i trijumf na Hajdu koj esmi Sukob sa establi mentom i odlazak na radnu akciju Kako su zamalo poginuli eljko Bebek i Vlado Pravdi Kako je Dugme otelo Lazu Ristovskog od grupe Smak Kako je Ipe Ivandi zavr io u zatvoru Kako je iz grupe oti a Bebek, a do ao Tifa Za to je oti ao Tifa, a do ao Alen Najve i skandali i najve i tira i Goran Bregovi , najve i kapitalista u samoupravnom socijalizmu Jugoslovenski rat i raspad Bijelog dugmeta Smrt Ipeta Ivandi a i Laze Ristovskog Od pastirskog rocka do simfonijskog orkestra i nazad pesme i albumi za sva vremena Balancing the Load Du an Vesi je ne samo pouzdani svedok Most Likely To... nego i sau esnik u karijeri Bijelog dugmeta Blind (Lorelei Bluffs Book 3) a njegova knjiga napisana u isti mah profesionalno i sa ljubavlju dostojna je teme kojom se bavi Bijelo dugme muzi ki The Counterfeiter-Catching Cat (Beatrice Young Cat Mystery kulturni i dru tveni fenomen najve eg kalibra dobilo je biografiju koju bi svaka ku a trebalo da ima i koju bi sve generacije trebalo da pro itaju Neki da bi se vratili u sopstvenu mladost i odrastanje Gordo & the Gringo drugi da bi ne to saznali o grupi po kojoj se meri najlep a epoha u novijoj balkanskoj istoriji Ovo je po ten Selendang Pelangi uzbudljiv i emotivan dokument o jednom prohujalom dobu i bendu ije su pesme nad ivele vreme i zemlju u kojoj su ro ene Ivan Iva kovi Predistorija i put ka slavi Bitange i njihove princeze najve a histerija jugoslovenskog rock n rolla Revolucija u muzici i estetici Drame i trijumf na Hajdu koj esmi Sukob sa establi mentom i odlazak na radnu akciju Kako su zamalo poginuli eljko Bebek i Vlado Pravdi Kako je Dugme otelo Lazu Ristovskog od grupe Smak Kako je Ipe Ivandi zavr io u zatvoru Kako je iz grupe oti a Bebek Dünyanın Üç Yüzü a do ao Tifa Za to je oti ao Tifa Maniilaq a do ao Alen Najve i skandali i najve i tira i Goran Bregovi Secret Admirer najve i kapitalista u samoupravnom socijalizmu Jugoslovenski rat i raspad Bijelog dugmeta Smrt Ipeta Ivandi a i Laze Ristovskog Od pastirskog rocka do simfonijskog orkestra i nazad pesme i albumi za sva vremena U filmu Almost Famous Korak do slave , tinejd er Vilijam Miler dobija ansu iz snova da za presti ni asopis Rolling Stone napravi reporta u iz prve ruke o bendu Stillwater U toku su lude sedamdesete i on, postav i im pratilac na turneji, kao saputnik i sapatnik pro ivljava i iznutra upoznaje du u grupe, sr rokenrola, glamur i bedu, svedo e i rastakanju zajednice nedodirljivih bogova scene iznutra Ne to sli no dogodilo se u stvarnosti na em proslavljenom rock novinaru Du anu Vesi u U filmu Almost Famous Korak do slave , tinejd er Vilijam Miler dobija ansu iz snova da za presti ni asopis Rolling Stone napravi reporta u iz prve ruke o bendu Stillwater U toku su lude sedamdesete i on, postav i im pratilac na turneji, kao saputnik i sapatnik pro ivljava i iznutra upoznaje du u grupe, sr rokenrola, glamur i bedu, svedo e i rastakanju zajednice nedodirljivih bogova scene iznutra Ne to sli no dogodilo se u stvarnosti na em proslavljenom rock novinaru Du anu Vesi u sa gigantskim Bijelim dugmetom , a trajalo je kroz itavu njihovu karijeru, rezultuju i pro logodi njom biografijom Ova knjiga se pojavila gotovo istovremeno sa Iva kovi evom, izuzetno zanimljivom, Kako smo propevali obe u izdanju Lagune i predstavlja znatan doprinos uvanju od zaborava i punom sagledavanju njihove zajedni ke pro losti, a nasle a svih nas Obe anje sa zadnje korice da se ita poput uzbudljivog romana za udo potpuno odgovara realnom utisku Napisana je emotivno i znala ki u isti mah, neposredno, detaljno, od po etka do kraja dostojno teme Bijelo dugme je odavno prestalo da bude samo jo jedan u nizu slavnih bendova iz jo slavnije pro losti o kojoj su nam roditelji pri ali, a koju su starije generacije na ne sre u neposredno i do ivele Postalo je POJAM Vi e od grupe, vi e ak i od mita neraskidivo sraslog uz onaj jugoslovenski, vi e od predmeta brojnih kulturolo kih, muzikolo kih, sociolo kih studija Retki su primeri iz muzi ke i kulturne istorije SFRJ oko kojih su mi ljenja toliko podeljena, burna, ma tovita, li ena ravnodu nosti Dugmi i su voljeni ili prezreni, mo ete davati prednost jednom od trojice peva a, ovom ili onom albumu, mo ete ih slaviti ili protestno cepati omote LP ja kao Dragan Kremer , ali im veli inu niko ne mo e pore i itaju i Vesi evu minuciozno sastavljenu i analiti ki objektivnu, ali tako e i poetski nadahnutu biografsku studiju, uvi amo istinske razmere njihovog zna aja i toga koliko su zapravo neodvojivi deo pri e o materi i ma ehi Jugi koju su opevali gromko, u antitezama , o svima nama.Vesi ih defini e kao najmasovniji umetni ki koncept Jugoslavije , kome je po lo za rukom da ve e beskrajnu ljubav publike, konstantnu zavist kolega i podeljenu naklonost establi menta str 321 Za njega, Bijelo dugme je, ispravno i sasvim ta no, pojava od prevratnog zna aja Knjiga hronolo ki, uz mno tvo fotografija i novinskih svedo anstava, prati njihov razvojni put Vesi pri tom razlikuje tri faze kao TRI POSTMODERNISTI KA KONCEPTA benda 1 pastirska , tj pastoralna i teatralna 1974 1976 2 urbana, beogradska , buntovna 1977 1982 3 izmicanje bilo kom anru, anti politi ki anga man, poigravanje kanonima 1983 1989 Mo da se tajna krije,pored pojedina nih talenata svakog od lanova i doprinosa koji su pru ili celini, u nekoj od slede ih zanimljivosti Dugme je nastalo 1974, kada i uveni kobni Ustav, a ugasilo se 1989, ne to pre dr ave iji je simbol bilo prvi donose na ove prostore rokenrol u pravom smislu te re i imid , na in ivota, turneje, euforiju, megalomaniju mudro spajaju i nespojivo, prelaze put od elemenata narodnih popevki inkorporiranih u vri te e gitarske rifove i ubita nu ritam sekciju, nastupa sa simfonijskim orkestrom, progresivnog zvuka, takmi enja sa To kom i akusti nog saglasja sa Stefanovskim, preko ska i novotalasnih trendova, do repovanja sa Borom or evi em, saradnje sa klapom Trogir , najboljim evropskim gajda em, enskom vokalnom etno grupom Ladarice.i stalno u svom stilu, a ipak prkose i modama Nisu se dali godinama uprkos nesuglasicama i razmiricama lanova, uvek su ispoljavali vrhunski profesionalizam i promi ljenost snimali u najboljem londonskom studiju, dokazali da se i pevaju i na maternjem jeziku mo e stvoriti karijera rock veli ine svetskog kalibra prvi i jedini uspeli da odr e koncert visokog rizika, gde je sve bilo na ivici eksplozije , bina i ozvu enje na staklenim nogama , korak do ekscesa i preobrate ga u legendu da, da, Hajdu ka esma je u pitanju Ne to sli no ponovi e 1985 na beogradskom Sajmu, predstaviv i Tifu prgavog de ka iz kraja koji je svojim mo nim glasom doneo novu energiju i mladost, skepti noj javnosti o itao lekciju i pokazao da je institucija Dugme kadra da pregrmi ak i odlazak nikad pre aljenog ma ioni ara Bebeka prvi i jedini imali afere zaista velikog odjeka slu aj sa drogom i hap enjem bubnjara Gorana Ipeta Ivandi a, transfer klavijaturiste Ristovskog iz Smaka u Dugme , Bregini eksperimenti sa diletantima i narodnim herojima ambiciozni i ludi plan da se na albumu Pljuni i zapjevaj na u Vice Vukov, Mi a Popovi i Svetozar Vukmanovi Tempo , operskim divama Dubravka Zubovi kao gost na turneji 1987 i etni kim spotovima prva, cenzurisana i brzinski uni tena verzija spota ur evdan prva rock pesma na albanskom jeziku Kosovska 1983 , hibrid dve himne Lijepa na a i Tamo daleko , stopljene kao da su oduvek bile jedno , obrada tada aktuelne dr avne himne Hej, Sloveni , ve ita borba sa cenzurom misteriozna i tragi na smrt nesre nog Ipeta navodno samoubistvo skokom sa estog sprata beogradskog hotela Metropol 1994 to to su im 1981 na Hipodromu predgrupa bili Iron maiden to to su u estvovali na radnim akcijama, dokazuju i da su uprkos svemu samo raja zbog neverovatne koncertne energije i sposobnosti da pokrenu ljude upravo di i ruku, a puk da te slijedi toga to u repertoaru imaju najve i i najpesni kiji biser rokenrola zvani Sve e to, mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i a zbog ume a ulaska u krv jugoslovenskih naroda i narodnosti, postajanja nezaobilaznim delom na e tradicije.i nepristajanja da budu sve to drugi ho e.Malo li je Za mene, ova knjiga ima emotivni i evokativni zna aj Odrasla sam uz njihovu muziku Kao osnovac izazivala u enje ljudi iz okoline to slu am te stare stvari Bila na Hipodromu 2005 godine I mislila sam da mi ni ta nije nepoznato Ali, itaju i i saznaju i obnavljaju i pojedinosti njihove burne istorije, naprosto dobijate potrebu da ponovo, pa ljivo preslu ate te plo e, te dobro poznate, esto zdravo za gotovo uzete pesme Sa novim uvidom, novim osvetljenjem, izvadih iz naftalina mp3 Dugmeta i podsetih se za to e ti zvuci detinjstva uvek imati mesto u mom srcu, za to su neosporivo bili najve i i najzna ajniji jugoslovenski bend, za to prevazilaze elitisti ko maliciozne etikete pastirski rock i za to im barem zbog te topline u Tifinom glasu sa bezimenog albuma iz godine kada je Sarajevo ugostilo Zimske Olimpijske igre a tek antologijskih stihova, uspe nog izla enja na kraj sa svakom stilskom varijantom, toga to su SFRJ otkrili AUTENTI NI rokenrol, inteligentno provocirali, emocijom osvajali naprosto moramo oprostiti sve kikseve i u u kad ti se moje ime omaknekrenepolako, sama od sebe, posljednja suza za mene Nevjerojatna prica ne samo jednog predobrog benda, nego i cijele muzicke scene na Jugoslaviji Prica o jednom drustvu koje je izumrlo prije mog rodenja ali koje je docarano tako zivo da osjetim sjetu za to ali i priznanje da je bilo lose stvari za vrijeme bivse drzave Knjiga je savrseno napisena i sadrzaj njoj je pazljivo izaberen, ali stvar koji je cini najboljem je autorova ocita ljubav prema svojoj temi, Bijelo Dugme Njegovo divljenje i osobne veze sa clanovima grupe su zila kucavica ove kn Nevjerojatna prica ne samo jednog predobrog benda, nego i cijele muzicke scene na Jugoslaviji Prica o jednom drustvu koje je izumrlo prije mog rodenja ali koje je docarano tako zivo da osjetim sjetu za to ali i priznanje da je bilo lose stvari za vrijeme bivse drzave Knjiga je savrseno napisena i sadrzaj njoj je pazljivo izaberen, ali stvar koji je cini najboljem je autorova ocita ljubav prema svojoj temi, Bijelo Dugme Njegovo divljenje i osobne veze sa clanovima grupe su zila kucavica ove knjige Previse puta ozbiljni balkanski rokeri se rugaju Bijelom Dugmetu da je cobanski rok ali mora se priznati kako su oni utijecali ne samo na muzicku scenu nego i na cijeli zivot u Jugoslaviji Progutala sam knjigu na letu iz Venecije do New Yorka i nisam skuzila da su osam sati prosli dokle nisam zavrsila knjigu taman kad je avion sletio Obavezno citanje sa svakog koji slusa balkansku muziku, koji voli balkan ili koji zeli barem malo razumijeti radosnije stvari nase povijesti Zanimljiva biografija koja e vam se svidjeti ak i ako niste neki veliki fan Bijelog dugmeta.Vi e o njoj na Zanimljiva biografija koja e vam se svidjeti ak i ako niste neki veliki fan Bijelog dugmeta.Vi e o njoj na