&FREE DOWNLOAD ⇶ Nekoliko dana kolovoza ⇤ Ebook or Kindle ePUB free

&FREE DOWNLOAD ☠ Nekoliko dana kolovoza ⇭ Ksenija, naratorka romana Nekoliko dana kolovoza, ena je srednjih godina, uspe na novinarka, ima osamnaestogodi njeg sina i brak pun fizi kog i psihi kog nasilja iza sebe U vezi je s o enjenim mu karcem i probleme, tipi no enski, uglavnom re ava kupovinom Ima oca intelektualca i samozatajnu majku, koja se itavog ivota trudi da raspremi nered svake vrste za njomBudu i da je pisanje njena svakodnevica, s obzirom na to da je novinarka, Ksenija odlu uje da napi e roman Pisa e o svojoj porodici, o poku ajima da pre ivi u vreme tranzicije i krize, o potrazi za porodi nim identitetom, o neurozama i nesanicama, a najvi e o svojoj vezi, mu noj i napornoj, punoj ljubo i elje za kontrolom, vezi u kojoj e izgubiti veliki deo sebe, ali do koje joj je stalo vi e od ivota Nekoliko dana kolovoza je vi eslojni roman, koji u sebi sadr i nekoliko romana i koji njegova veoma obrazovana autorka pi e pametno i majstorski, izvanrednim stilom i sa istan anim ose ajem za metaforu Heart String naratorka romana Nekoliko dana kolovoza The Cockney Sparrow ena je srednjih godina The Gift of Girls uspe na novinarka The Grey Man ima osamnaestogodi njeg sina i brak pun fizi kog i psihi kog nasilja iza sebe U vezi je s o enjenim mu karcem i probleme The Twilight Streets (Torchwood, tipi no enski The Wicked Stepdaughter uglavnom re ava kupovinom Ima oca intelektualca i samozatajnu majku The Hawk koja se itavog ivota trudi da raspremi nered svake vrste za njomBudu i da je pisanje njena svakodnevica The Taxi Queue s obzirom na to da je novinarka The Amazing Adventures of Dietgirl Ksenija odlu uje da napi e roman Pisa e o svojoj porodici The Society of Sin o poku ajima da pre ivi u vreme tranzicije i krize The Lore of the Playground o potrazi za porodi nim identitetom The Galapagos Affair o neurozama i nesanicama Trace Memory (Torchwood, a najvi e o svojoj vezi The Domino Enigma (The Domino Series mu noj i napornoj The Palace of Tears punoj ljubo i elje za kontrolom The Besieged vezi u kojoj e izgubiti veliki deo sebe The Great Ormond Street New Baby Child Care Book ali do koje joj je stalo vi e od ivota Nekoliko dana kolovoza je vi eslojni roman Trek koji u sebi sadr i nekoliko romana i koji njegova veoma obrazovana autorka pi e pametno i majstorski The Irish Game izvanrednim stilom i sa istan anim ose ajem za metaforu